Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van 27 april 2016 (PbEU 2016, L 119, p. 1), verder als AVG en de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Dz.U.2018.1000) is ZNICZPLAST SP. Z O.O. SP.K. ul. Trębacka 11, 38-420 KORCZYNA POLEN, email: biuro@zniczplast.pl, telefoon: +48 13 42 194 23
Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet van 18 juli 2002 betreffende de verstrekking van elektronische diensten (Dz. U. nr. 144, pos. 1204, met latere wijzigingen).

Doel en grondslag van de gegevensverwerking:

De persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke verwerkt voor het beantwoorden van de vraag gesteld via het contactformulier, via e-mail of voor het verzenden van een nieuwsbrief naar het opgegeven e-mailadres op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Soort verwerkte gegevens:

a/voor- en achternaam, naam van de firma
b/ e-mailadres
Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de via het formulier gestelde vraag te beantwoorden of om gebruik te maken van de nieuwsbriefdienst.

Ontvangers van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens kunnen aan de volgende entiteiten ter beschikking worden gesteld:
a/ entiteiten die boekhoudkundige, juridische of adviesdiensten aan de voor de verwerking verantwoordelijke verlenen;
b/ entiteiten die informatiesystemen beheren;
c/ overheidsinstanties of andere krachtens wettelijke bepalingen bevoegde instanties, op hun verzoek, met het oog op de naleving van de verplichtingen rustende op de voor de verwerking verantwoordelijke.

Duur van de gegevensopslag:

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de via het formulier verzonden vraag te beantwoorden en in het geval van de nieuwsbriefdienst verwerkt de Verantwoordelijke de persoonsgegevens van de gebruikers alleen voor zover dat nodig is voor de goede verlening van de nieuwsbriefdienst.
De verwerking van persoonsgegevens die op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt, vindt plaats totdat deze wordt ingetrokken.

Rechten met betrekking tot de verstrekte gegevens:

De betrokkene heeft recht om:

a/ toegang tot zijn/haar persoonsgegevens te krijgen,
b/ de gegevens aan te passen,
c/ de verwerking te wissen of te beperken,
d/ bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht om de gegevens over te dragen,
e/ toestemming in te trekken (intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden),
f/ een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) in verband met de gegevensverwerking.

Om de verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of de toestemming in te trekken, dient de Gebruiker een e-mail te sturen naar de Verantwoordelijke (biuro@zniczplast.pl) met het verzoek zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen en met vermelding van de wijze waarop de wijziging dient te worden doorgevoerd.

Cookiesbeleid:

Cookies zijn IT-gegevens die op de eindapparatuur van de gebruikers worden opgeslagen met het doel bepaalde instellingen en gegevens in de browser van de gebruiker op te slaan voor het gebruik van websites. Deze bestanden maken het mogelijk het apparaat van de gebruiker te herkennen en de website dienovereenkomstig weer te geven, zodat een maximaal gebruikscomfort wordt gegarandeerd. De opslag van cookies maakt het dus mogelijk de website en het aanbod af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker – de server herkent de gebruiker en onthoudt voorkeuren zoals bezoeken, klikken, eerdere acties, enz.

De verantwoordelijke verzamelt automatisch geen gegevens, met uitzondering van anonieme cookiesgegevens tijdens het gebruik van de website.

Cookies zijn niet bestemd voor identificatie van gebruikers en op grond ervan wordt geen identiteit vastgesteld.

Cookies zijn bestemd voor het juiste gebruik van de websites en worden in het bijzonder gebruikt voor het contactformulier en de nieuwsbrief.

De gebruiker kan op elk ogenblik het installeren van cookies blokkeren of permanente cookies verwijderen met gepaste opties van de browser. Als u wilt weten hoe u cookies kunt beheren, inclusief hoe u ze in uw browser kunt uitschakelen, kunt u de Help-optie in uw browser gebruiken.

.

Ga naar de inhoud